งานอาคารสถานที่

นายพรพนา  แฝงกาย

หัวหน้างานอาคารสถานที่

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานอาคารสถานที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอให้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. เก็บรักษาเอกสารและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานอาคารสถานที่

นายพรพนา  แฝงกาย

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายชาญยุทธ พันทองหล่อ

รองหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสุชาย  แก่นทอง

ประจำงานอาคารสถานที่
รับผิดชอบระบบไฟฟ้า

นางสังวาลย์ ขาวสุข

ประจำงานอาคารสถานที่
รับผิดชอบตกแต่งภูมิทัศน์

นายชวนากร ฉิมเรศ

ประจำงานอาคารสถานที่
รับผิดชอบออกแบบสถาปัตย์

นางสาวกาญจนา นาคนิยม

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

นางสังวาลย์ ขาวสุข

ประจำงานอาคารสถานที่ รับผิดชอบ
แผนกวิชาพืชศาสตร์

นนายรัฐภูมิ พิกัดพจนานเหมาะ

ประจำงานอาคารสถานที่ รับผิดชอบ
แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายสถิตย์  จันทร์มณี

ประจำงานอาคารสถานที่ รับผิดชอบ
แผนกวิชาประมง

นางลดาวัลย์ ภู่พลับ

ประจำงานอาคารสถานที่ รับผิดชอบ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นายพรพนา แฝงกาย

ประจำงานอาคารสถานที่ รับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายพรประเสริฐ แจ้งใจเย็น

ประจำงานอาคารสถานที่ รับผิดชอบ
แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นายสันติ  ดำมุสิก

ประจำงานอาคารสถานที่ รับผิดชอบ
หอพักนักศึกษาปฏิรูปการศึกษาเกษตร
เพื่อชีวิต

ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

ประจำงานอาคารสถานที่