งานประชาสัมพันธ์

นางเพชรรัตน์  บัวอินทร์

หัวหน้าประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานประชาสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชนท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
4. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานประชาสัมพันธ์

นางเพชรรัตน์  บัวอินทร์

หัวหน้าประชาสัมพันธ์

นางสาวปิยะภรณ์  กิติภัทรภูมิกุล

เลขานุการงานประชาสัมพันธ์

นางสาวพรทิพา ธาดาจร

ประจำงานประชาสัมพันธ์