งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวพัชราภรณ์ กัลชนะ

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
2. จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
4. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
7. ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำการศึกษาต่อและการประกอบ อาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวพัชราภรณ์ กัลชนะ

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายชัยณรงค์ แสงขำ

ประจำงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
รับผิดชอบเงินกู้ กยศ.

นายพงศกร ชนะ

ประจำงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางกาญจนา นาคนิยม

ประจำงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
รับผิดชอบแผนกวิชาสามัญ

นางสังวาลย์ ขาวสุข

ประจำงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
รับผิดชอบแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายรัฐภูมิ พิกัดพจมานเหมาะ

ประจำงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
รับผิดชอบแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายสถิตย์ จันทร์มณี

ประจำงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
รับผิดชอบแผนกวิชาประมง

นางลดาวัลย์ ภู่พลับ

ประจำงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
รับผิดชอบแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นายพรพนา แฝงกาย

ประจำงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
รับผิดชอบแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายพรประเสริฐ แจ้งใจเย็น

ประจำงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
รับผิดชอบแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางสาวกาญจนา สุดสมพร

เลขานุการงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน