งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวณิชาภัทร์ จรัสแผ้ว

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกัน อุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและ ตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษา
2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
6. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการที่ดี
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดัรับมอบห

คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวณิชาภัทร์ จรัสแผ้ว

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางกาญจนา นาคนิยม

ประจำงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายสันติ ดำมุสิก

ประจำงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต

นายสันติ ดำมุสิก

หัวหน้าครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูป

นายรัฐภูมิ พิกัดพจมานเหมาะ

หัวหน้าครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปฯ (ชาย)

นางกาญจนา นาคนิยม

หัวหน้าครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปฯ (หญิง)

สวัสดิการโรงอาหารโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต

นางลดาวัลย์ ภู่พลับ

หัวหน้าสวัสดิการโรงอาหารโครงการปฏิรูปฯ

นางสาวณิชาภัทร์ จรัสแผ้ว

ประจำสวัสดิการโรงอาหารโครงการปฏิรูปฯ

นางวราลักษณ์ สุขศรี

ประจำสวัสดิการโรงอาหารโครงการปฏิรูปฯ

นายรัฐภูมิ พิกัดพจมานเหมาะ

หัวหน้าครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปฯ (ชาย)

นางกาญจนา นาคนิยม

หัวหน้าครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปฯ (หญิง)

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

นายสุวัฒชัย ค้าของ

หัวหน้าโครงการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด

ว่าที่ร้อยโทธีระ โสภณมณี

ประจำโครงการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด

นายสันติ ดำมุสิก

ประจำโครงการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด

นางสาวปิยะภรณ์ กิติภัทรภูมิกุล

ประจำโครงการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด

ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ โชติคุต

ประจำโครงการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด

นายชุตินันท์ คงท่าเรือ

ประจำโครงการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด

ครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี

ประจำโครงการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด