งานความร่วมมือ

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ โชติคุต

หัวหน้างานความร่วมมือ

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานความร่วมมือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เสนอโครงการและรายงานปฎิบัติงานตามลำดับขั้น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานความร่วมมือ

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ โชติคุต

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางยุวนาถ นุ้ยสุข

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นายพงศกร ชนะ

ประจำงานความร่วมมือ

นางกาญจนา นาคนิยม

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสังวาลย์ ขาวสุข

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาพืชศาสตร์

นายรัฐภูมิ พิกัดพจนมานเหมาะ

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายสถิตย์ จันทร์มณี

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาประมง

นางลดาวัลย์ ภู่พลับ

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นายพรพนา แฝงกาย

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายพรประเสริฐ แจ้งใจเย็น

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาธุรกิจเกษตร