งานความร่วมมือ

นายเดชา  แดงชัย

หัวหน้างานความร่วมมือ

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานความร่วมมือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เสนอโครงการและรายงานปฎิบัติงานตามลำดับขั้น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานความร่วมมือ

นายเดชา  แดงชัย

หัวหน้างานความร่วมมือ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี  โอบอ้อม

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางกาญจนา นาคนิยม

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางเพ็ญศรี  ไข่บุญนาค

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นางสังวาลย์ ขาวสุข

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาพืชศาสตร์

นายพรพนา แฝงกาย

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายสถิตย์ จันทร์มณี

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาประมง

นางลดาวัลย์ ภู่พลับ

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นายพรประเสริฐ แจ้งใจเย็น

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาธุรกิจเกษตร