งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายสถิตย์ จันทร์มณี

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หน้าที่และความรรับผิดชอบ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายสถิตย์ จันทร์มณี

หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นางสาวมูนี สะแวบาโง

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นางกาญจนา นาคนิยม

ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญ

นางสังวาลย์ ขาวสุข

ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางเพ็ญศรี  ไข่บุญนาค

ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รับผิดชอบ แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายสถิตย์ จันทร์มณี

ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รับผิดชอบ แผนกวิชาประมง

นางลดาวัลย์ ภู่พลับ

ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รับผิดชอบ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นายพรพนา แฝงกาย

ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายพรประเสริฐ แจ้งใจเย็น

ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รับผิดชอบ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร