งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวณิชภัทร์  จรัสแผ้ว

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
2. วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
4. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล การและค้าธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวณิชภัทร์  จรัสแผ้ว

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางวราลักษณ์  สุขศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ

นางกาญจนา นาคนิยม

ประจำงานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสังวาลย์ ขาวสุข

ประจำงานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางเพ็ญศรี  ไข่บุญนาค

ประจำงานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายสถิตย์ จันทร์มณี

ประจำงานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ แผนกวิชาประมง

นางลดาวัลย์ ภู่พลับ

ประจำงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นายพรพนา  แฝงกาย

ประจำงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายพรประเสริฐ  แจ้งใจเย็น

ประจำงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร