งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นางวราลักษณ์ สุขศรี

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนการดำเนินงานและสวัสดิการตระหนักในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา
2. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจ
ขนาดย่อม

3. ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจตลอดจนให้ความรู้ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
4. ติดตามการทำธุรกิจเดิมเพิ่มแหล่งเงินทุนได้
5. ดำเนินกิจการของศูนย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ
6. ให้คำปรึกษาด้านของทุนตั้งตัวได้ (ABI)
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฎิทินปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นางวราลักษณ์ สุขศรี

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ

นางสาวณิชาภัทร์ จรัสแผ้ว

ประจำศูนย์บ่มเพาะ

นางเพชรรัตน์  บัวอินทร์

ประจำศูนย์บ่มเพาะ

นางสาวชญาภา ศรีหากันยา

ประจำศูนย์บ่มเพาะ

นางสาวสุภาพร  บุญมี

ประจำศูนย์บ่มเพาะ

นางกาญจนา นาคนิยม

ประจำศูนย์บ่มเพาะ แผนกวิชาสามัญ

นางสังวาลย์ ขาวสุข

ประจำศูนย์บ่มเพาะ แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางเพ็ญศรี  ไข่บุญนาค

ประจำศูนย์บ่มเพาะ แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายสถิตย์ จันทร์มณี

ประจำศูนย์บ่มเพาะ แผนกวิชาประมง

นางสังวาลย์ ขาวสุข

ประจำศูนย์บ่มเพาะ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นายพรพนา แฝงกาย

ประจำศูนย์บ่มเพาะ แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายพรประเสริฐ แจ้งใจเย็น

ประจำศูนย์บ่มเพาะ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร