ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ ประจำปี 2565

(หน่วย : แห่ง)

ข้อมูลสถานประกอบการ จำนวน 28 แห่ง

ที่สาขาวิชาจำนวน (แห่ง)
1 แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 4
2 แผนกวิชาพืชศาสตร์ 6
3 แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1
4 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 1
5 แผนกวิชาช่างกลเกษตร 8
6 แผนกวิชาธุรกิจเกษตร 8

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ  จำนวน 10  ราย

ที่สาขาวิชาจำนวน (แห่ง)
1 แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 4
2 แผนกวิชาพืชศาสตร์ 6

ที่มาของข้อมูล : งานความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดข้อมูล