แผนกวิชาเกษตรศาสตร์ (อศ.กช)

นางสาวจินารัตน์ สายแก้ว

หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์ (อศ.กช)

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

แผนกวิชาเกษตรศาสตร์ (อศ.กช)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนและรวบรวมตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชาเกษตรศาสตร์ (อศ.กช)
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหาคูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
6.ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้คู่มือครู
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ครูประจำแผนกวิชาเกษตรศาสตร์ (อศ.กช)

นางสาวจินารัตน์  สายแก้ว

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก (ครูชำนาญการพิเศษ)

วุฒิการศึกษา : วท.ม.พันธุศาสตร์

นายสถิตย์  จันทร์มณี

ตำแหน่ง : ครู คศ.3 (รองหัวหน้าแผนก)

วุฒิการศึกษา : วท.บ.วาริชศาสตร์

นายชวนากร  ฉิมเรศ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู) (เลขานุการแผนก)

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวณิชาภัทร์  จรัสแผ้ว

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา : ค.ม.บริหารการศึกษา/ทษ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

นางสังวาลย์  ขาวสุข

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู)

วุฒิการศึกษา : วท.บ.การจัดการผลิตพืช

นางสาวจิระภา  สุดสวาสดิ์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา : คบ.คณิตศาสตร์

นางสาวณัฐนิช  ทองถึก

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : ทษ.บ.สัตวศาสตร์

นายจักรพงษ์  กปิตถัย

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : วศ.บ เทคโนโลบีวิศวกรรม (แม่พิมพ์และเครื่องมือ)

นายสามารถ  เพชรคง

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต