คณะกรรมการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภู่พลับ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จำนวน 15 คน มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. กำหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
3. กำหนดแผนูการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
4. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
5. กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

รายนามคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภู่พลับ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ประธานกรรมการ

นายสนธยา  เพชรรัตน์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

กรรมการ

นายสถิต  จันทร์มณี

ตัวแทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กรรมการ

นางสาวปิยะภรณ์  กิติภัทรภูมิกุล

ตัวแทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

กรรมการ

ว่าที่ร้อยโทธีระ  โสภณมณี

ตัวแทนฝ่ายบริหารทรัพยากร

กรรมการ

นางกาญจนา  นาคนิยม

ตัวแทนฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

นางลดาวัลย์  ภู่พลับ

ตัวแทนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

กรรมการ

นายพรประเสริฐ  แจ้งใจเย็น

ตัวแทนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

กรรมการ

นายพรพนา  แฝงกาย    

ตัวแทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กรรมการ

นางสังวาล  ขาวสุข

ตัวแทนแผนกวิชาพืชศาสตร์

กรรมการ

– ว่าง – 

ตัวแทนแผนกวิชาสัตวศาสตร์

กรรมการ

นายสุภาพ  ไข่บุญนาค

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางพิมพ์พิสุท  กิตยานุกรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางสาวณิชาภัทร์  จรัสแผ้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางเพชรรัตน์  บัวอินทร์

หัวหน้างานบุคลากร

กรรมการและเลขานุการ