งานเตรียมความพร้อมการเปิดสอนปริญญาตรี

นางพิมพ์พิสุท  กิตยานุกรณ์

หัวหน้างานเตรียมความพร้อมการเปิดสอนปริญญาตรี

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานเตรียมความพร้อมการเปิดสอนปริญญาตรี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนและรวบรวมตารางสอนส่วนบุคคลของงานเตรียมความพร้อมการเปิดสอนปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหาคูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
6.ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้คู่มือครู
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานเตรียมความพร้อมการเปิดสอนปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช

นางพิมพ์พิสุท  กิตยานุกรณ์

หัวหน้างานเตรียมความพร้อมการเปิดสอนปริญญาตรี

นางสาวจินารัตน์  สายแก้ว

รองหัวหน้างานเตรียมความพร้อมฯ

นายชวนากร  ฉิมเรศ

เลขานุการงานเตรียมความพร้อมฯ

นางสาวยุวนาท  นุ้ยสุข

ประจำงานเตรียมความพร้อมฯ

นายพงศกร  ชนะ

ประจำงานเตรียมความพร้อมฯ