ดาวน์โหลด

ดาวโหลด

เอกสาร แบบฟอร์ม ระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ
 • บันทึกข้อความขออนุญาตแลกเปลี่ยนเวร
 • แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • แบบฟอร์มขอลาพักผ่อน
 • บันทึกข้อความขอไปราชการ
 • แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนของข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ
 • แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร
 • แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
 • บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการครูและเจ้าหน้าที่ช่วงภาคนอกเวลาราชการ
 • แบบฟอร์มใบเบิกเงินงบประมาณ
 • แบบฟอร์มใบเบิกเงินเดินทางไปราชการ
 • แบบฟอร์มใบรับเงินแทนใบเสร็จรับเงิน
 • แบบฟอร์มใบรับรองการเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย
 • แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
 • แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
 • หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
 • ระเบียบวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
 • แบบคำร้องขอลาพักการเรียน
 • ใบลากิจ/ลาป่วย
 • แบบคำร้องขอเพิ่ม/ถอนรายวิชา
 • คำร้องขอหนังสือรับรอง (ทุน/รับรองว่าศึกษา/3 ภาคเรียน 5 ภาคเรียน)
 • ใบคำร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา
 • แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา