ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ประวัติการศึกษา

กำลังปรับปรุงข้อมูล

วิทยฐานะ

กำลังปรับปรุงข้อมูล

นายสนธยา เพชรรัตน์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ประวัติการศึกษา

กำลังปรับปรุงข้อมูล

วิทยฐานะ

กำลังปรับปรุงข้อมูล