ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภู่พลับ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ประวัติการศึกษา

กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ทษ.บ.สัตวศาสตร์ (ประมงน้ำจืด)

วิทยฐานะ

ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

นายสนธยา  เพชรรัตน์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ประวัติการศึกษา

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ปทส.การประมง

วิทยฐานะ

รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ

นายเดชา  กาฬจันโท

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ประวัติการศึกษา

กำลังปรุงปรุงข้อมูล

วิทยฐานะ

รองผู้อำนวยการ –