แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นายพรประเสริฐ  แจ้งใจเย็น

หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนและรวบรวมตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชาธุรกิจเกษตร
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหาคูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
6.ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้คู่มือครู
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ครูประจำแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นายพรประเสริฐ  แจ้งใจเย็น

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก (พนักงานราชการ (ครู))

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

นายนพรัตน์  ไทยถัด

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย (รองหัวหน้าแผนก)

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ-พัฒนาซอฟต์แวร์

นายจักรี  พรมศรี

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน (เลขานุการแผนก)

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

นางสาวชญาภา  ศรีหากันยา

ตำแหน่ง : ข้าราชการชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : –

นางสาวสุภาพร  บุญมี

ตำแหน่ง : ข้าราชการชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : –

นายชวนากร   ฉิมเรศ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู)

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวพัชราภรณ์  กัลชนะ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู)

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ