เจ้าหน้าที่ / ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว