#ประกาศ นักเรียนนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Literacy) เรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบการพัฒนาออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://icdl-thailand.com/user-account/ ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับ Username และ Password หรือระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563

วัน อาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2563, เวลา 20:11 น. 476 ครั้ง 111111

#ประกาศ นักเรียนนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Literacy) เรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบการพัฒนาออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://icdl-thailand.com/user-account/ ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับ Username และ Password หรือระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 โดยผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 % และผ่านการประเมินผลออนไลน์ จะได้รับวุฒิบัตรใบที่1  สามารถดาวน์โหลดคู่มือการเข้าระบบได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1gDKKR-DPzvOF0HtzIKCM4uAmbuNSKMSU/view?usp=sharing 

#นักเรียนสามารถตรวจสอบ Username และ Password สำหรับเข้าใช้ระบบ ได้จาก E-mail ที่นักเรียนใช้ลงทะเบียน