วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ นายวิศวะ คงแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนตาม หลักการสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อการพัฒนาวิชาชีพเกษตรสู่ Smart Farmer โดยมีคณะครูอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เป็นผู้เข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และขอขอบคุณวิทยากรจากหน่วยศึกษานิเทศ นางสาววนิดา แอนนัส และนางอรวรรณ สุวรรณภาค ที่มาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้

วัน พฤหัส ที่ 25 มิถุนายน 2563, เวลา 22:05 น. 326 ครั้ง 111111

รูปภาพประกอบ :