21 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  ร่วมจัดนิทรรศการการประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอรูปแบบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ซึ่งทั้งนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรได้จัดนิทรรศการหลักสูตรทวิศึกษาที่ได้ทำตกลงMOU กพบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร และยังเป็นการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

วัน เสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563, เวลา 20:16 น. 112 ครั้ง Jugkree

รูปภาพประกอบ :