อาสาฬหบูชา & เข้าพรรษา

วัน อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562, เวลา 13:17 น. 864 ครั้ง 111111

อาสาฬหบูชา & เข้าพรรษา  ขอเชิญประชาชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย รักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดพรรษา