ประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประภทที่ 1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น

วัน จันทร์ ที่ 18 พฤษจิกายน 2562, เวลา 20:40 น. 669 ครั้ง 111111

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโทธีระ โสภณมณี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำโดยว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ประธานกรรมการและคณะ ซึ่งโครงการชีววิถีฯ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร #ประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น

รูปภาพประกอบ :