กิจกรรม "โรงเรียนธุรกิจสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ (Farmer Business School :FBS - SmartGen)"

วัน จันทร์ ที่ 18 พฤษจิกายน 2562, เวลา 20:55 น. 748 ครั้ง 111111

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร อำเภอทุ่งตะโก นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "โรงเรียนธุรกิจสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ (Farmer Business School :FBS - SmartGen)" และเปิดแปลงสาธิตการปลูกพืชอื่นร่วมกับพืชกาแฟ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการผลิตกาแฟของผู้ประกอบการรายย่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (โครงการ Coffee+) ดำเนินการโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกับบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การทำการเกษตรเชิงธุรกิจ รวมถึงสาธิตการจัดทำแปลงเกษตรรูปแบบปลูกพืชอื่นร่วมกับพืชกาแฟ

รูปภาพประกอบ :