ยินดีต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ “การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีและการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค

วัน ศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563, เวลา 16:59 น. 663 ครั้ง 111111

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ยินดีต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ “การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีและการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค ในวันจันทร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ. ห้องประชุมฐาปนะดิลก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร #ด้วยความยินดียิ่ง