ประกาศเลื่อนเปิดเรียนรูปแบบ On-Site

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On – site เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการ ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2564 แ ละจะเปิดเรียนปกติ ในวันที่ 1 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)