ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะกรรมการ ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) กำหนดการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมฐานปนะดิลก อาคารอำนวยการ (ชั้น 2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ร่วมต้อนรับ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู ร่วมต้อนรับ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว และรับฟังแนวทางการพัฒนาวิทยฐานะ ณ ห้องประชุมฐาปนะดิลก อาคารอำนวยการ (ชั้น 2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นายชาญยุทธ พันทองหล่อ หัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน โดยมี นางสังวาลย์ ขาวสุข หัวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่และชีววิถีเืพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการขยายผลการใช้ EM ( Effective Microorganisms) ภายในสถานศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ขอเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : คลิกที่นี่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นายสถิตย์ จันทร์มณี ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยเข้าเยี่ยมชม แผนกวิชาพืชศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ และแผนกวิชาประมง โดยมีคณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกดูภาพกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นางสาวดวงใจ เจริญเลิศ หัวหน้างานทะเบียน ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี สุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ร่วมนำขนมแจกเด็กที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัย นำขนมปังปี๊ป จำนวน 2 ปี๊ป มาร่วมแบ่งปัน ในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

ขอแสดงความยินดี แด่ ทีมนักประดิษฐ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ขอแสดงความยินดี แด่ทีมนักประดิษฐ์ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ชื่อผลงาน ระบบให้น้ำทุเรียนผ่านแอพพลิเคชัน ด้วยเซนเซอร์วัดค่าความชื้นในดิน (Smart farm) ผู้ประดิษฐ์ นายชัยยนัน แก้วเดชะ นางสาวหทัยชนก นกเกิด นางสาวภิชาดา เชิงขัน ครูที่ปรึกษา นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง นายสุวัฒชัย ค้าของ นายชาญยุทธ พันทองหล่อ นายเดชา แดงชัย นายจักพงษ์ กปิตถัย ได้รับรางวัล🥈 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา OVEC Research and Innovation Ecosystem ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566

แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567

ว่าที่ร้อยตรี สุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพ พร้อมด้วย นางสาวพัชราภรณ์ กัลชนะ พนักงานราชการ (ครู) ทำหน้าที่หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วย คณะทำงาน และคณะครูตัวแทนแผนกวิชา แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ให้แก่ น้อง ๆ นักเรียน ที่กำลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านพัฒนศึกษา 2. โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 3. โรงเรียนท่าแพราษฎร์พัฒนา 4 โรงเรียนบ้านคอกเหนก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566

    ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2

    ว่าที่ร้อยตรี สุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย

    1. ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประธานกรรมการ

    2. นายบำรุง ทองรอด ผู้ทรงคุณวุฒิ

    3. นายสุรินทร์ ตำลิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร กรรมการประเมิน โดยมี คณะครู และนักเรียน นักศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการ โดยมี นางสาวปิยะธิดา ยิ้มละไม นายก อกท. หน่วยชุมพร กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารประกันคุณภาพ (ชั้น 2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร