ติดตามการบริหารโครงการและงบประมาณของสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

Read more

โครงการฝึกอบรมการผลิตและการตลาดมังคุดคุณภาพ และโดรนเพื่อการเกษตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

Read more