ขอแสดงความยินดี แด่ ทีมนักประดิษฐ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ขอแสดงความยินดี แด่ทีมนักประดิษฐ์ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ชื่อผลงาน ระบบให้น้ำทุเรียนผ่านแอพพลิเคชัน ด้วยเซนเซอร์วัดค่าความชื้นในดิน (Smart farm) ผู้ประดิษฐ์ นายชัยยนัน แก้วเดชะ นางสาวหทัยชนก นกเกิด นางสาวภิชาดา เชิงขัน ครูที่ปรึกษา นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง นายสุวัฒชัย ค้าของ นายชาญยุทธ พันทองหล่อ นายเดชา แดงชัย นายจักพงษ์ กปิตถัย ได้รับรางวัล🥈 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา OVEC Research and Innovation Ecosystem ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566