ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรหัสคิวอาร์

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. โดยนายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำคิวอาร์โค้ช เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่ครูผู้สอนทุกท่าน ณ ห้องประชุม ฐาปณดิลก (ภาพกิจกรรม)