พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นางสาวดวงใจ เจริญเลิศ หัวหน้างานทะเบียน ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกดูภาพกิจกรรม