โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ขอเชิญชวน คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564เวลา 08.00 – 16.30 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet หากมีข้อส่งสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ครูวราลักษณ์ สุขศรี หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม)