โครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนโลก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนโลก หวังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ที่มาแรงบันดาล ใจทุเรียน เป็นพืชชนิดหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดชุมพร ซึ่งพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกเป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการ ได้แก่ หมอนทอง ชะนี ก้านยาว และกระดุม ด้วยเหตุนี้ เพื่อไม่ให้ทุเรียนพื้นบ้านต้องสูญหายไป จึงจำเป็นต้องอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ทุเรียนโลก เพื่อรวบรวมทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆที่นิยมบริโภค และที่อยู่ภายในประเทศเท่าที่จะรวบรวมได้ ตามหมวดหมู่ที่นักวิชาการจัดเอาไว้ รวมทั้งพันธุ์ทุเรียนจากต่างประเทศที่นิยมบริโภคในหมู่นักบริโภคปัจจุบัน และเพื่อจัดเป็นสถานที่เรียนรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ และบริการสายพันธุ์ทุเรียน ตลอดจนวิจัยและพัฒนาให้เกิดทุเรียนพันธุ์ใหม่ขึ้นในอนาคต

แหล่งที่มา : อาชีวะ Marketplace