การขอรับเงินโครงการช่วยเหลือฯ

งานการเงิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประกาศ เรื่อง การรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คนละ 2,000 บาท และจัดส่งเอกสารมายังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม)