KASET TAKO ENGLISH CAMP 2022

ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ KASET TAKO ENGLISH CAMP โดยคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และวิทยากรรับเชิญ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดงาน และนายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรค่ายภาษาอังกฤษดังกล่าว จัดขึ้นให้แก่ นักศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เตรียมพร้อมในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)