ติดตามการบริหารโครงการและงบประมาณของสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยมฯ จากสำนักงบประมาณ และสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ “ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารโครงการและงบประมาณของสถานศึกษาตามนโยบายการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ระหว่างวันที่ 21 -24 มีนาคม 2566 จังหวัดชุมพร และระนอง ณ ห้องประชุมฐาปนดิลก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)