ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

แผนภาพแสดงจำนวนผู้สมัครและรับไว้ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564

(หน่วย : คน)

ประเภทวิชา / สาขาวิชาแผนรับ (คน)สมัคร (คน)ชายหญิง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขางานการผลิตพืช 30 37 26 12
- สาขางานการผลิตสัตว์ 30 5 4 1
- สาขางานช่างเกษตร 30 19 18 0
- สาขางานธุรกิจเกษตร 30 12 9 4
- สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 15 3 2 1
สาขางานผลิตสัตว์น้ำ 30 7 6 1
รวมทั้งสิ้น 165 83 65 19

แผนภาพแสดงจำนวนผู้สมัครและรับไว้ (ปวส.) ปีการศึกษา 2564

(หน่วย : คน)

ประเภทวิชา / สาขาวิชาแผนรับ (คน)สมัคร (คน)ชายหญิง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขางานการเกษตร พืชสวน (สมทบ) 30 37 26 12
- สาขางานการผลิตสัตว์ 30 5 4 1
- สาขางานช่างเกษตร 30 19 18 0
- สาขางานธุรกิจเกษตร 30 12 9 4
- สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 15 3 2 1
สาขางานผลิตสัตว์น้ำ 30 7 6 1
รวมทั้งสิ้น 165 83 65 19

ที่มาของข้อมูล : งานทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดข้อมูล