ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอนมี ดังนี้
1. ประเภทวิชา เกษตรกรรม มี จำนวน 6 สาขางาน ดังนี้
     สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
     – สาขางานการผลิตพืช
     – สาขางานการผลิตสัตว์
     – สาชางานช่างเกษตร
     – สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
     – สาขางานผลิตสัตว์น้ำ
     – สาขางานธุรกิจเกษตร

4.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับนักเรียนที่จบ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน
มี ดังนี้
1. ประเภทวิชา เกษตรกรรม มี จำนวน 3 สาขางาน ดังนี้
     1.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์
         – สาขางานพืชสวน
     1.2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
          – สาขางานการผลิตสัตว์
     1.3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
          – สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
2. ประเภทวิชาประมง มี จำนวน 1 สาขางาน ดังนี้
     สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
      – สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

4.3 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลากหลาย)
       มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรการแก่ประชนได้รูปแบบ ทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
       1. ประเภทวิชาเกษตรกรรม  จำนวน  2  หลักสูตร
       2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   จำนวน  2  หลักสูตร
            – หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีก               จำนวน  1.30  ชั่วโมง
            – หลักสูตรการเพาะเห็ด                       จำนวน  1.30  ชั่วโมง 

ที่มาของข้อมูล : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ณ วันที่  30 มิถุนายน  2565

ดาวน์โหลดข้อมูล