ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ 

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปี 2565

(งบประมาณ บาท : ปี)

รายจ่ายงบประมาณบกศ.เงินอุดหนุนรายจ่ายอื่นรวม
เงินเดือน 12,064,200 - - - 12,064,200
เงินเดือนประจำตำแหน่ง 739,200 - - - 739,200
ค่าจ้างประจำ 2,312,400 - - - 2,312,400
ค่าหนังสือเรียน - - 479,000 - 479,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน - - 110,170 - 110,170
ค่าเครื่องแบบนักเรียน - - 214,200 - 214,200
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - - 227,525 - 227,525
ค่าจัดการเรียนการสอน - - 2,076,640 - 2,076,640
เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี - - 27,500 - 27,500
เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น - - 52,500 - 52,500
เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาฯ - - 36,000 - 36,000
เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งฯ - - 50,000 - 50,000
เงินอุดหนุนโครงการสร้างองค์ความรู้ - - 15,000 - 15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ - - - 110,000 110,000
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา - - - 10,250 10,250
ค่าใช้จ่ายเร่งประสิทธิภาพการสอน - - - 142,200 142,200
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน - - - 88,200 88,200
ค่าใช้จ่ายจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า - - - 238,000 238,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกบรมและพัฒนา - - - 100,000 100,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบสถานี - - - 500,000 500,000
ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา - - - 90,000 90,000
ค่าใช้จ่ายบูรณาการพัฒนาทักษะฯ - - - 348,000 348,000
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพ - - - 1,152,600 1,152,600
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากร - - - 45,000 45,000
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน - - - 13,000 13,000
รวมทั้งสิ้น 15,115,800 - 3,288,535 2,837,250 21,241,585

ที่มาของข้อมูล : งานการเงิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  ณ วันที่ 12 กันยายน 2565

ดาวน์โหลดข้อมูล