ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ฝ่าย / งาน

รายการครุภัณฑ์

จำนวน

ประเภทเงิน

สำนักงานหน่วย อกท.หน่วยชุมพร

โต๊ะหมู่ บูชา

1 ชุด

เงินรายได้สถานศึกษา

ช่างกลเกษตร

ชุดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี (เครื่องเชื่อม PICOTIG)

1 ชุด

เงินงบประมาณ

ช่างกลเกษตร

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า PICO 220 พร้อมอุปกรณ์

1 ชุด

เงินรายได้สถานศึกษา