ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

จำนวนอาคารสถานที่ ดังนี้

ที่อาคารจำนวน
1 อาคารอำนวยการ 1 หลัง
2 สำนักงานแผนกวิชา พร้อมห้องเรียน 1 ห้อง 1 หลัง
3 อาคารสำนักงานประกันคุณภาพ 1 หลัง
4 อาคารหอประชุม 1 หลัง
5 อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 1 หลัง
6 อาคารสโมสร 1 หลัง
7 อาคารพัสดุ 1 หลัง
8 อาคารประปา 1 หลัง
9 อาคารสูบน้ำ 1 หลัง
10 อาคารระบบกรองน้ำดื่ม 1 หลัง
11 โรงเก็บรถยนต์และวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 1 หลัง
12 โรงจอดรถนักเรีน นักศึกษา รวมห้องสุขา 1 หลัง
13 ป้อมยาม 1 หลัง
14 บ้านพักครู 51 หลัง
15 บ้านพักลูกจ้างประจำ 27 หลัง
16 บ้านรับรอง 1 หลัง
17 บ้านพักครูเวณ 1 หลัง
18 บ้านพักนักเรียนปฏิรูปผู้ชาย 65 ห้อง
19 บ้านพักนักเรียนปฏิรูปหญิง 32 ห้อง
20 บ้านพักนักเรียนโครงการทฤษฎีใหม่ 1 หลัง
21 โรงอาหารนักศึกษาปฏิรูป 1 หลัง
22 อาคารสำนักงาน อกท. 1 หลัง
23 ศาลาประชุมหมู่บ้าน อกท 1 หลัง
24 อาคารเก็บวัสดุ อกท. 1 หลัง
25 อาคารสำนักงานและฝึกอบรม 1 หลัง
26 อาคารที่พักเข้ารับการอบรม 1 หลัง
27 อาคารสุขา 1 หลัง
28 อาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 1 หลัง
29 อาคารสุขาบริเวณอาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 1 หลัง
30 อาคารจำหน่ายอาหาร 1 หลัง

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

ที่อาคารจำนวน
1 อาคารเรียน 1 หลัง
2 คอกโคเนื้อ 1 หลัง
3 คอกโคนม 1 หลัง
4 คอกโคขุน 1 หลัง
5 คอกลูกโค 1 หลัง
6 คอกโคสาว 1 หลัง
7 โรงรีดนม 2 หลัง
8 คอกสุกรพ่อแม่พันธ์ 1 หลัง
9 คอกสุกร 1 หลัง
10 คอกอนุบาลลูกสุกร 2 หลัง
11 คอกไก่เนื้อ 2 หลัง
12 คอกไข่ไก่ 1 หลัง
13 อาคารฟาร์มสัตว์ปีก พร้อมห้องเรียน 1 ห้อง 1 หลัง
14 โรงฆ่าและชำแหละสัตว์ 1 หลัง
15 อาคารเก็บวัสดุแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 1 หลัง

แผนกวิชาพืชศาสตร์

ที่อาคารจำนวน
1 อาคารสำนักงาน พร้อมห้องเรียน 2 ห้อง 1 หลัง
2 อาคารเรียน 1 หลัง
3 เรือนเพาะชำไม้ผล 1 หลัง
4 อาคารเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ 1 หลัง
5 อาคารน้ำมันมะพร้าว 1 หลัง
6 เรือนเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับ 1 หลัง
7 โรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1 หลัง
8 โรงเรียนปลูกผักอินทรีย์ 1 หลัง
9 อาคารไบโอดีเซล 1 หลัง

แผนกวิชาประมง

ที่อาคารจำนวน
1 อาคารสำนักงานแผนกวิชาประมง 1 หลัง
2 อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 หลัง
3 อาคารเก็ฐและผสมอาหารปลา 1 หลัง
4 บ่อเลี้ยงปลา 1 บ่อ
5 อาคารเรียน 1 หลัง
6 บ่อพักน้ำ 1 บ่อ
7 บ่อปลาแบบผสมผสาน 1 บ่อ

อาคารแผนกวิชาอุตสาหกรรม 

ที่อาคารจำนวน
1 อาคารสำนักงานแผนกวิชารวมห้องครัวและห้อง VIP 1 หลัง
2 อาคาเรียน 2 ห้องเรียน 1 ห้องปฏิบัติการ 1 หลัง
อาคารแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ที่อาคารจำนวน
1 อาคารสำนักงานแผนกวิชาพร้อมห้องเรียน 5 ห้อง 1 หลัง
2 อาคารเรียน 7 ห้องเรียน 1 หลัง
3 อาคารสุขา 2 หลัง

อาคารแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

ที่อาคารจำนวน
1 อาคารสำนักงานแผนกวิชา 6 ห้องเรียน 1 ห้องกิจกรรม 1 หลัง
2 อาคารสุขา 1 หลัง
อาคารแผนกวิชาช่างกลเกษตร
ที่อาคารจำนวน
1 อาคารสำนักงานแผนกวิชาพร้อมห้องปฏิบัติงานช่างยนต์ 1 หลัง
2 อาคารปฏิบัติการช่างไม้ 1 หลัง
3 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน 1 หลัง
4 โรงเก็บเครื่อนทุ่นแรงฟาร์ม 1 หลัง

สถานที่อื่น ๆ

ที่อาคารจำนวน
1 สนามฟุตบอล 1 สนาม
2 สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม
3 ลานเอนกประสงค์ 1 ลาน

ที่มาของข้อมูล : งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดข้อมูล