งานอาคารสถานที่

นายเดชา  แดงชัย

หัวหน้างานอาคารสถานที่

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานอาคารสถานที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอให้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. เก็บรักษาเอกสารและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานอาคารสถานที่

นายเดชา  แดงชัย

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวิสูตร์  มังสา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

หัวหน้าแผนกวิชา

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

นางสังวาลย์ ขาวสุข

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

นายอมรพันธ์  ดรกางสี

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

นายสุธรรม  สาระประทีป

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

นายดุสิทธิ์  พัฒนไตรศานนท์

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

นางวรรณี  แสงสุวรรณ

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

นางสาวแสงจันทร์  จีนประชา

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

นางสาวถนอมศรี  สมทรง

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

นางสาวจรรยา  เหมาะพิชัย

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

นายปรีชา  วันดี

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

นายพงศ์พัฒน์  มณีราย

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

นายธงชัย  สุดสมพร

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

นายทัศนะ  รุ่งระวี

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

นายยศติศักดิ์  เอี่ยมโพคา

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่