งานพัสดุ

นางสาวนงค์ลักษ์  สมมี

หัวหน้างานพัสดุ

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานพัสดุ

หน้าและความรับผิดชอบ

1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่วยพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นตามระเบียบ
4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิทินการประจำปี
5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานพัสดุ

นางสาวนงค์ลักษ์  สมมี

หัวหน้างานพัสดุ

นายสุวัฒชัย  ค้าของ

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวณัฐนิช  ทองถึก

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายจักรพงษ์  กปิตถัย

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายวสันต์  อินทร์นิมิตร

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวยอดสมบัติ  สอนนอก

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายสุชัย  แก่นทอง

เจ้าหน้าที่พัสดุ