งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวปิยะภรณ์  กิติภัทรภูมิกุล

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปะหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
5. ควบคุมดูกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานฝ่ายกิจกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวปิยะภรณ์  กิติภัทรภูมิกุล

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายสันติ  ดำมุสิก

รองหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ว่าที่ร้อยโทธีระ โสภณมณี

ประจำงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

กิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ( อกท.หน่วยชุมพร)

นายสามารถ  เพชรคง

ครูที่ปรึกษากิจกรรม อกท.หน่วยชุมพร

นายศุภฤกษ์  แป้นเหลือ

ผู้ช่วยครูที่ปรึกษากิจกรรม อกท.หน่วยชุมพร

นางสาวชญาภา ศรีหากันยา

ประจำงานกิจกรรม อกท.หน่วยชุมพร

นางสาวจิระภา  สุดสวาสดิ์

ประจำงานกิจกรรม อกท.หน่วยชุมพร

นายชุตินันท์  คงท่าเรือ

ประจำงานกิจกรรม อกท.หน่วยชุมพร

ครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี

ประจำงานกิจกรรม อกท.หน่วยชุมพร

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

ว่าที่ร้อยโทธีระ โสภณมณี

หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี โอบอ้อม

ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

นายสันติ ดำมุสิก

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

นางสาวมูนี  สะแวบาโง

ประจำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

ว่นางสาวจิระภา สุดสวาสดิ์

ประจำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

นายสามารถ  เพชรคง

ประจำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

นายชุตินันท์  คงท่าเรือ

ประจำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

กิจกรรมกีฬาและพัฒนาสุขภาพ

นายชุตินันท์  คงท่าเรือ

หัวหน้ากิจกรรมกีฬาและพัฒนาสุขภาพ

นายสันติ ดำมุสิก

ประจำกิจกรรมกีฬาและพัฒนาสุขภาพ

นางสาวณิชาภัทร จรัสแผ้ว

ประจำกิจกรรมกีฬาและพัฒนาสุขภาพ