งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายพรประเสริฐ  แจ้งใจเย็น

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกัน อุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและ ตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษา
2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
6. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการที่ดี
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดัรับมอบห

คณะทำงานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายพรประเสริฐ  แจ้งใจเย็น

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวพัชราภรณ์  กัลชนะ

เลขานุการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางกาญจนา นาคนิยม

ประจำงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายสันติ ดำมุสิก

ประจำงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก

ประจำงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต

นายสันติ ดำมุสิก

หัวหน้าครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูป

นายชาญยุทธ  พันทองหล่อ

หัวหน้าครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปฯ (ชาย)

นางกาญจนา นาคนิยม

หัวหน้าครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปฯ (หญิง)

ครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต (ชาย)

นายชาญยุทธ  พันทองหล่อ

หัวหน้าครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปฯ 

นายสันติ ดำมุสิก

ครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปฯ

นายเดชา  แดงชัย

ครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปฯ

นายศุภฤกษ์  แป้นเหลือ

ครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปฯ

นายชุตินันท์  คงท่าเรือ

เลขานุการครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปฯ

ครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต (หญิง)

นางกาญจนา นาคนิยม

หัวหน้าครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปฯ 

นางสาวสุภาพร  บุญมี

ครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปฯ

นางสาวมูนี  สะแวบาโง

ครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปฯ

นางสาวจิราพร  บุตรเขียว

ครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปฯ

นางสาวณิชาภัทร์  จรัสแผ้ว

เลขานุการครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปฯ

สวัสดิการโรงอาหารโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต

นางลดาวัลย์ ภู่พลับ

หัวหน้าสวัสดิการโรงอาหารโครงการปฏิรูปฯ

นางสาวณิชาภัทร์ จรัสแผ้ว

ประจำสวัสดิการโรงอาหารโครงการปฏิรูปฯ

นางวราลักษณ์ สุขศรี

ประจำสวัสดิการโรงอาหารโครงการปฏิรูปฯ

นายชาญยุทธ  พันทองหล่อ

หัวหน้าครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปฯ (ชาย)

นางกาญจนา นาคนิยม

หัวหน้าครูพี่เลี้ยงโครงการปฏิรูปฯ (หญิง)

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยโทธีระ โสภณมณี

หัวหน้าโครงการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด

นายสันติ ดำมุสิก

ประจำโครงการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด

นางสาวปิยะภรณ์ กิติภัทรภูมิกุล

ประจำโครงการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด

นายชุตินันท์ คงท่าเรือ

ประจำโครงการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด

ครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี

ประจำโครงการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด