งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายชาญยุทธ พันทองหล่อ

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
2. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ  เช่น  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป  เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน  และ  ๑๐๘  อาชีพ  เป็นต้น
4. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด  ท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่นๆ
5. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย  เช่น  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน  โครงการอาชีวะบริการ  และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ไดรับมอบหมาย
6. เผยแพร่องค์ความรู้  ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน  เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
7. ดำเนินงาน  ประสานงาน  ป้องกัน  และปราบปราม  สารเสพติด  งานแก้ปัญหาป้องกัน  โรคเอดส์  งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
8. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ
9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ  ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน

นายชาญยุทธ พันทองหล่อ

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายเดชา  แดงชัย

รองหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายพรพนา แฝงกาย

รับผิดชอบโครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน
(Fix it center)

นางวราลักษณ์ สุขศรี

รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ)

นางสังวาลย์ ขาวสุข

รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริ ทฤษฏีใหม่
และชีววิถี เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายประทีป  สาระประทีป

ประจำงานโครงการตามพระราชดำริ ทฤษฏีใหม่
และชีววิถี เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางกาญจนา นาคนิยม

รับผิดชอบงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นายพรประเสริฐ แจ้งใจเย็น

รับผิดชอบ โครงการพระราชดำริ
ซ่อม บำรุงคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ตชด.

นายสามารถ เพชรคง

เลขานุการงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน