งานความร่วมมือ

นายพรประเสริฐ  แจ้งใจเย็น

หัวหน้างานความร่วมมือ

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานความร่วมมือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เสนอโครงการและรายงานปฎิบัติงานตามลำดับขั้น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานความร่วมมือ

นายพรประเสริฐ  แจ้งใจเย็น

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางลดาวัลย์ ภู่พลับ

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางกาญจนา นาคนิยม

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวจินารัตน์  สายแก้ว

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางกัลยา  ตุยภักดี

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาประมง

นายสุวัฒชัย  ค้าของ

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายนพรัตน์  ไทยถัด

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางสาวกนกวรรณ  ปิ่นทองพันธ์

ประจำงานความร่วมมือ รับผิดชอบ
แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นางสาวรุ่งรัตน์  แก่นทอง

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ