งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางพิมพ์พิสุท กิตยานุกรณ์

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ ในการจัดการการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
2. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางพิมพ์พิสุท กิตยานุกรณ์

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

นายวิสูตร์  มังสา

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางลดาวัลย์ ภู่พลับ

ประจำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางกาญจนา นาคนิยม

ประจำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวจินารัตน์ สายแก้ว

ประจำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 
แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางกัลยา  ตุยภักดี

ประจำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาสามัญประมง

นายสุวัฒชัย  ค้าของ

ประจำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายนพรัตน์  ไทยถัด

เลขานุการงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวกนกวรรณ  ปิ่นทองพันธ์

ประจำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นางสาวมูนี  สะแวบาโง

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์