งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวมูนี สะแวบาโง

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หน้าที่และความรรับผิดชอบ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวมูนี สะแวบาโง

หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นางสาวดวงใจ  เจริญเลิศ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นางลดาวัลย์ ภู่พลับ

ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รับผิดชอบ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางกาญจนา นาคนิยม

ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญ

นางสาวจินารัตน์  สายแก้ว

ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางกัลยา  ตุยภักดี

ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รับผิดชอบ แผนกวิชาประมง

นายสุวัฒชัย  ค้าของ

ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายนพรัตน์  ไทยถัด

ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รับผิดชอบ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางสาวกนกวรรณ  ปิ่นทองพันธ์

ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รับผิดชอบ แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายอนุสรณ์  ฉลาด

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายจักรพงษ์  กปิตถัย

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายจักรี  พรมศรี

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวจิราพร  บุตรเขียว

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา