งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นางวราลักษณ์ สุขศรี

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนการดำเนินงานและสวัสดิการตระหนักในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา
2. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจ
ขนาดย่อม

3. ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจตลอดจนให้ความรู้ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
4. ติดตามการทำธุรกิจเดิมเพิ่มแหล่งเงินทุนได้
5. ดำเนินกิจการของศูนย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ
6. ให้คำปรึกษาด้านของทุนตั้งตัวได้ (ABI)
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฎิทินปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นางวราลักษณ์ สุขศรี

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ

นางสาวทิวาพร  แก้วเสถียร

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ

นางลดาวัลย์  ภู่พลับ

ประจำศูนย์บ่มเพาะ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางกาญจนา นาคนิยม

ประจำศูนย์บ่มเพาะ แผนกวิชาสามัญ

นางสาวจินารัตน์  สายแก้ว

ประจำศูนย์บ่มเพาะ แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางกัลยา  ตุยภักดี

ประจำศูนย์บ่มเพาะ แผนกวิชาประมง

นายสุวัฒชัย  ค้าของ

ประจำศูนย์บ่มเพาะ แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายนพรัตน์  ไทยถัด

ประจำศูนย์บ่มเพาะ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางสาวกนกวรรณ  ปิ่นทองพันธ์

ประจำศูนย์บ่มเพาะ แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นางสาวชญาภา ศรีหากันยา

ประจำศูนย์บ่มเพาะ

นางสาวสุภาพร  บุญมี

ประจำศูนย์บ่มเพาะ