งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายชวนากร ฉิมเรศ

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำรายงานงบการเงินและบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4. ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายชวนากร  ฉิมเรศ

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

นางกัลยา  ตุยภักดี

รองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางเตือนใจ  สังข์ชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวรุ่งรัตน์  แก่นทอง

ประจำงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน