งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางกาญจนา นาคนิยม

หัวหน้างานวิทบริการและห้องสมุด

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินชองสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานวิทยบริการและห้องสมุด

นางกาญจนา  นาคนิยม

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด